Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

JSME POJIŠTĚNI PROTI KRACHU

Proti krachu jsme pojištěni u pojišťovny UNIQA v rozsahu 30% plánovaných tržeb.

Že jsme pojištěni si také můžete ověřit přímo na stránkách pojišťovny:

Zde najdete Certifikát našeho pojištění.


Pojistná smlouva o pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře č.1357513021

Pojistitel
UNIQA pojišťovna, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 2012, se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ: 49 24 04 80 (dále jen "pojistitel") zastoupená na základě plné moci společností
FIDUCIA, s.r.o. zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 94897 se sídlem Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČ: 270 82 121 (dále jen "pojišťovací agent")
Korespondenční adresa FIDUCIA, s.r.o., Národní třída 10, 110 00 Praha 1

Telefon +420 224 951 561, 562
Telefax +420 224 951 563
a
Pojistník


Cestovní kancelář NOMÁD, spol. s r.o.
Smetanova 34
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ/rodné číslo 49 97 08 44
odpovědný zástupce pro
styk s pojistitelem
Ing. Michal Šindelář


Telefon +420 566 623 642
Telefax +420 566 623 642
Bankovní spojení 5361650247/0100 KB Žďár nad Sázavou
tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (dále jen "zákon") uzavírají smlouvu o pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře.
Úvodní ustanovení
Vzájemná práva a
povinnosti stran

Vzájemná práva a povinnosti stran se řídí touto pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře (dále jen "UCZ/Zar/14") a případnými dodatky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Doba trvání pojištění
Počátek pojištění Pojištění vzniká dne 01.01.2013 v 00:00 hod.
Konec pojištění Pojištění zaniká dne 31.12.2014 ve 24:00 hod.
Pojistná částka
Pojistná částka Sjednává se pojistná částka ve výši Kč 7.215.900,-.
Závěrečná ustanovení
Správa pojistné smlouvy

Tato pojistná smlouva náleží do správy zplnomocněného pojišťovacího agenta, společnosti FIDUCIA, s.r.o., se sídlem na adrese Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4. Korespondenční adresa obchodního zastoupení je Národní třída 10, 110 00 Praha 1. Veškeré písemnosti určené pojistiteli týkající se této pojistné smlouvy budou doručovány na korespondenční adresu.
Souhlas k poskytování
informací
Pojistník tímto uděluje pojistiteli a pojišťovacímu agentovi souhlas k poskytování informací o vzniku, existenci a zániku pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře v rozsahu této pojistné smlouvy.
Hlášení pojistné události

Pojistné události se oznamují písemně pojišťovacímu agentovi, společnosti FIDUCIA,s.r.o., na adresu Národní třída 10, 110 00 Praha 1.

Smlouva se pro potřeby smluvních stran vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá obdrží po jednom.
Přílohy UCZ/Zar/14