Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

JAK CESTUJEME

Níže uvedené podmínky nejsou cestovní smlouvou, ale pokud není uvedeno v Programu zájezdů nebo informačním dopise jinak, budeme postupovat ve vztahu k zákazníkům a cestovat takto: (přesné podmínky konkretizuje CESTOVNÍ SMLOUVA)

1. PROGRAM:

Program zájezdů je uveden u jednotlivých zájezdů v katalogu. Cestovní kancelář Nomád s.r.o. (dále jen CK) tento program a další podmínky zájezdu může upravit v informačním dopise a cestovní smlouvě. V případě nepředvídaných událostí má CK právo zde tento program upravit. CK nesmí změnit zásadní charakter a hlavní rozsah služeb bez dohody se zákazníkem. CK neručí za nepříznivé následky přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůže ovlivnit. Výlohy a škody zákazníků vzniklé z těchto případů cestovní kancelář nehradí. Program leteckého zájezdu začíná a končí v cílové zemi. Fotografi e použité v katalogu a při propagaci jsou pouze ilustrační.

2. TERMÍN A CENA:

Termíny a ceny zájezdů jsou uvedeny u programů jednotlivých zájezdů v katalogu. Termín odjezdu zájezdu může CK oproti katalogu změnit jen v případě posunu letenek či trajektů dodávající společností, a to maximálně o 4 dny. Cenu zájezdu může CK jednostranně zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení vstupních cen za dopravu, zvýšení cen pohonných hmot, poplatků, nebo směnného kursu české koruny. V případě změn okamžitě informuje zákazníka v informačním dopise. Z cen uvedených v katalogu poskytuje CK tyto slevy:

3. SLEVY

poskytujeme v roce 2014 v této výši (z katalogové ceny bez příplatků):
a) pro každého, kdo se z posledních šesti let (2008 - 2013) zúčastnil alespoň ve třech letech zájezdu s CK: 3% z ceny zájezdu (věrnostní sleva),
b) pro přihlášené do 31.3.2014 (na odjezdy od 1.6.), nebo 6 a více měsíců před odjezdem: 4% z ceny zájezdu,
c) 5% pro každého, kdo uhradí plnou cenu zájezdu do 21.2.2014 (pro odjezdy od 1.5.2014). U zájezdů s cenou vyšší než 50 000 Kč stačí zaplatit 50 000 Kč,
d) 2,5% pro držitele mezinárodních karet ISIC, ITIC a IYTC, či účastníka skupiny více než 7 lidí, kteří se přihlásí společně,
e) 3% sleva pro přihlášené do 21.11.2014 na zájezdy s termíny od 1.1.2015,
f) slevy uvedené u cen zájezdů.
Slevy b) a c), stejně jako b), e), f ) se nemohou vzájemně sčítat. Sleva bude poskytnuta jen tehdy, uplatníte-li požadavek na ni současně na přihlášce písemně. Pro uplatnění slevy držitele mezinárodní karty nám zašlete kopii karty společně s přihláškou. U zájezdů s cenou vyšší než 30 000 Kč se sleva počítá jen z částky 30 000 Kč. Maximální výše součtu slev, kterou můžete uplatnit je 10%.

4. PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA:

Zákazník se může přihlásit poštou přihláškou z katalogu CK na adrese Cestovní kancelář Nomád s.r.o., Smetanova 34, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo telefonicky (faxem): 566 623 642, 566 627 262, nebo přímo v provozovně či některé pobočce naší kanceláře, nebo e-mailem na adresu: nomad@nomad.cz. Přihlášku lze vyplnit i pro více osob. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí objednatel jako za své vlastní. Po obdržení přihlášky zašle CK ve dvou kopiích návrh cestovní smlouvy spolu se složenkou pro zaplacení zálohy a dokladem o pojištění CK. Záloha je 33% z ceny zájezdu + případně cena komplexního připojištění a musí být zaplacena do 14 dnů (u zájezdů s cenou nad 91 000 Kč je jednotná záloha ve výši 30 000 Kč + případné komplexní připojištění), jinak CK postoupí místo v zájezdu náhradníkům. Současně zákazník pošle zpět CK jedenkrát podepsanou cestovní smlouvu. Zbylou část ceny je třeba zaplatit nejpozději 3 týdny před odjezdem. Pro tuto platbu zašle CK složenku či údaje pro platbu převodem spolu s informačním dopisem, zpravidla 3 týdny před odjezdem, nejpozději však 1 týden před odjezdem. Ve všech případech rozhoduje datum odeslání. Platby lze též provádět na účet KB Žďár n.S., č.ú. 5361650247/0100. Ze Slovenska na EURový účet FIO banky: 2200088472/8330 (přepočet na EUR dle kurzu sdělíme). Zákazník se musí prokázat dokladem o zaplacení při nástupu na zájezd.

5. ZRUŠENÍ:

Zrušení zájezdu ze strany CK může nastat při nedostatečné obsazenosti, při mimořádných okolnostech či porušení některé povinnosti zákazníkem. Pokud není zákazník schopen prokázat zaplacenost ceny zájezdu, může CK při odjezdu odstoupit od cestovní smlouvy se zákazníkem bez náhrady. V případě nedostatečné obsazenosti či mimořádných okolností CK neprodleně informuje zákazníka nejpozději 3 dny před odjezdem zájezdu a vrátí zákazníkům zrušeného zájezdu všechny platby na tento zájezd po odečtení již zaplacených služeb. Zároveň zákazník nemá právo na žádné další náhrady.

6. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD SMLOUVY:

Zákazník se může přehlásit na jiný srovnatelný volný zájezd (se souhlasem CK), nebo může vyslat náhradníka, pokud to písemně sdělí CK a zaplatí manipulační poplatek 500 Kč a pokud tento náhradník splňuje podmínky zájezdu (má víza atd.). Toto se nevztahuje na letecké zájezdy, kde může zákazník tuto změnu oznámit jen do data potvrzení letenek. Zákazník se může přehlásit na jiný neobsazený zájezd jen se souhlasem CK, pokud splní všechny náležitosti zájezdu (zejména má víza atd.) Zákazník je oprávněn zrušit svou cestovní smlouvu s CK písemně, doporučeným dopisem. CK vrátí zákazníkovi po odhlášení zaplacenou částku po odečtení paušálních stornopoplatků v procentech z katalogové ceny zájezdu:
odhlášení dříve než 70 dní...........15%
70 - 30 dní před odjezdem............25%
29 - 15 dní před odjezdem............50%
14 - 5 dní před odjezdem.............75%
Po tomto čase CK zaplacenou částku nevrací. Totéž platí při nedostavení se k odjezdu, nebo když zákazník nemá při odjezdu platné a úplné cestovní doklady, doklad o zaplacení či předepsané vybavení, či není schopen fyzicky zájezd absolvovat.

7. SJEDNANÉ SLUŽBY:

jsou uvedeny u každého zájezdu a konkretizovány v cestovní smlouvě. Služby většinou zahrnují dopravu, ubytování, vyjmenovaná jídla, zdravotní připojištění, průvodce, mapky měst a tras, případně víza platná pro ČR (vyjma tranzitních), trajekty, letenky a letištní taxy (přesné služby jsou vždy uvedeny u zájezdu). Ceny volitelných výletů, vstupů a dalších služeb, které nejsou v ceně, jsou odhadnuté v katalogu nebo na www.nomad.cz. Cena zájezdu CK obsahuje daň z přidané hodnoty. Tyto služby a cenu zájezdu může CK upravit v informačním dopise a cestovní smlouvě, pokud je to nezbytné a neovlivní to dříve dohodnutý charakter zájezdu. Pokud dojde k rozsáhlejší změně (změna data odjezdu o více než 4 dny, změna ceny o více než 10%, výrazná změna programu) ovlivňující charakter zájezdu, má zákazník právo bez odkladu od smlouvy písemně odstoupit bez stornopoplatku do 5 dnů od oznámení.

8. REKLAMACE:

Pokud nedojde po odjezdu k plnění významného podílu dohodnutých služeb, nebo nebude CK schopna tyto služby zajistit, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne zákazníkovi náhradu odpovídající rozdílu mezi nabídnutou a uskutečněnou službou. Náhrady plynoucí z ušlého času se ve výše uvedeném případě neposkytují. Zákazník může sdělit zástupci CK jakoukoliv závadu či nedostatek, který pocítí, a to nejlépe písemně doporučeným dopisem nejlépe do 14 dnů po skončení zájezdu. Na sdělení podaná po zákonné lhůtě se nebere zřetel. Při exotických cestách si CK vyhrazuje právo změny programu na trase a na změny trasy vynucené objektivními okolnostmi.

9. DOPRAVA:

Pokud není uvedeno jinak, jezdíme na jih většinou vozy s klimatizací. Vašemu požadavku na konkrétní místo v autobuse se vždy pokusíme vyhovět. V autobusech necháváme několik míst neobsazených, což přispívá ke zvýšení pohodlí během přesunů. Na leteckých zájezdech je většinou v ceně přeprava po trase, ne MHD ve městech či doprava po navštívených místech, kabina na trajektu není v ceně zájezdu. CK neručí za případná zpoždění letu ani škody z nich.

10. UBYTOVÁNÍ:

Druh ubytování je uveden u každého zájezdu (kempy, veřejná tábořiště, chatky, apartmány, hotely atd.). V kempech obvykle spíme ve vlastních stanech a spacích pytlích. Nejde-li o noční přesun, nepřespáváme v autobuse. Na leteckých zájezdech spíme většinou v penzionech či hotelech nižší nebo střední kategorie.

11. JÍDLO:

Na cestu autobusem při polopenzi (polní kuchyně) vezeme s sebou většinou jídlo či balíček pro přípravu snídaní a obědů nebo večeří (tj. polopenze, 2x denně). Pro jeho přípravu je Vám k dispozici náš kuchař a polní kuchyně. Ke každému jídlu je podáván čaj (0,3 l) a je-li to možné, je nabídnuta i káva. Každému zapůjčíme plastovou misku a hrnek. V ceně neuvedená jídla jsou z Vašich vlastních zásob. Na cyklistických zájezdech probíhá někdy stravování formou „zvýšené polopenze“ (běžná polopenze je rozšířena při cyklodnech o polévku či balíček). Exotické a letecké zájezdy jsou většinou bez jídla. Strava, která je v ceně, je uvedena u každého zájezdu v kolonce „v ceně je“.

12. PRŮVODCE:

Po dobu zájezdu plní průvodce funkci organizační (naviguje řidiče, zajišťuje noclehy) a informuje o zajímavostech projížděných míst a zemí. Při některých zastávkách organizuje krátké procházky kolem nejzajímavějších míst a památek se stručným výkladem, dovolí-li to místní zákony nebo benevolence místních strážců zákona. Služby místních průvodců nejsou v ceně zájezdu (pokud není uvedeno jinak) a rádi Vám je zprostředkujeme. Místa procházek Vám sdělíme v informačním dopise.

13. CO NA CESTU:

V informačním dopise vždy najdete seznam nutného a doporučeného vybavení na zájezd. Maximální hmotnost zavazadel v buse je 15 kg (stan a hudební nástroj se do tohoto limitu nepočítají), na leteckých zájezdech obvykle 20 kg na osobu. Za nadváhu v buse zaplatíte 50 Kč za každý kilogram navíc. Obecně doporučujeme pro zájezdy do kempu samonosný stan, spacák, karimatku, pro ubytování pod střechou většinou vlastní povlečení. Vždy malý batoh a botasky na výlety. Dále je nutná lžíce, pláštěnka, baterka, větrovka s kapucí, čepice na uši, rukavice, plavky, krém na opalování, klobouk proti slunci, sluneční brýle, osobní léky, láhev na vodu. Pro cyklistické zájezdy navíc: silniční, horské, trekové nebo crossové kolo v bezvadném stavu, cyklistické oblečení letní a do chladu, rezervní galusky nebo pláště a náhradní díly na kolo (lanka, přehazovačka, paprsky aj.) a cyklistická přilba. Do hor: teplé oblečení, pohorky, lehký vařič, fotoaparát, mapy a průvodce.

14. PŮJČOVÁNÍ:

Nabízíme Vám zapůjčení samonosných stanů pro 2 osoby za 65,- Kč na den. Hradí se současně s platbou za zájezd. Půjčené stany Vám připravíme k odjezdu na sedadlo.

15. ODJEZDY:

Bývají obvykle z Prahy, Brna a dalších měst. Autobus bude otevřen půl hodiny před odjezdem. Sedadlo si můžete rezervovat při přihlášení. Místa budou obsazována podle pořadí přihlášek. Další nástupní místa jsou uvedena u jednotlivých zájezdů. Přesná místa a časy odjezdů budou uvedena v informačním dopisu. Žďár nad Sázavou je rychlíkovou stanicí na trati ČD č. 250. Při větším počtu účastníků z některé oblasti můžeme po dohodě zajistit dopravu k vhodnému místu odjezdu. Sraz účastníků leteckých zájezdů bývá v Praze nebo na jiném nástupním místě (uvedeno u zájezdu) vhodném pro přesun na letiště. Využijte levnější parkování na letišti: www.goparking.cz, promo kód: NOM254.

16. PŘÍJEZDY:

Jsou do Žďáru nad Sázavou většinou do 20 hodin. Místa příjezdů nemusí být shodná s odjezdy a budou uvedena v informačním dopisu. Pokud je budete chtít znát dříve, rádi Vám je sdělíme. Jiné zastávky budou uvedeny v informačním dopisu. Místo příletu zpět je stejné jako místo odletu.

17. KAPESNÉ:

Není většinou povinné, ani potřebné pro základní průběh zájezdu. Vstupné při exkurzích, do areálů památek, národních parků, muzeí, galerií, koupališť apod. většinou není v ceně zájezdu a o jeho maximální výši Vás budeme informovat v informačním dopise.

18. POVINNÁ VÝMĚNA:

Je vyžadována v některých (mimoevropských) zemích. Tato částka není v ceně zájezdu a zákazník jí musí být při vjezdu do příslušné země vybaven. Cestovní kancelář se pokusí získat na hranicích odpuštění této výměny. Zatím se to dařilo, ale nelze se na to spolehnout (www.mzv.cz).

19. CESTOVNÍ DOKLADY:

Pro všechny zájezdy doporučujeme cestovní pas (mimo EU vždy), na exotické zájezdy biometrický pas. Zkontrolujte si jeho platnost, která je dle podmínek navštívených zemí obvykle 6 měsíců po návratu a dostatek volných stran! Pro všechny cesty je nutný pas i pro děti do 15 let. Jméno, uvedené pro letenku ve smlouvě či na přihlášce se musí shodovat se jménem v pase. CK neodpovídá za škody vzniklé případným neudělením víza.

20. LÉKAŘSKÉ ZAJIŠTĚNÍ:

K ošetření jednoduchých onemocnění a zprostředkování potřebné péče s sebou průvodce v buse veze lékárničku. Běžné osobní léky ale musí mít zákazník s sebou. Před odjezdem doporučujeme preventivní prohlídku u zubaře a svého lékaře. O doporučeném očkování pro Váš zájezd se můžete informovat v CK. Podrobnosti a aktuální informace nejlépe sdělí Krajská hygienická stanice. Každopádně Vás budeme podrobně informovat v informačním dopisu. CK neručí za zcizení věcí, ke kterému by došlo mimo uzavřený prostor kufrů autobusu, či letu. Zákazník jezdí vždy na vlastní nebezpečí a CK doporučuje před zájezdem uzavřít KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ či horské www.edelweiss.cz.

21. POČASÍ:

je údaj, který najdete u většiny zájezdů v našem programu. "Vzduch" znamená průměrné nejvyšší denní teploty v době zájezdu. "Voda" znamená průměrnou teplotu moře v době zájezdu. Zájezdy v červenci a srpnu na jih doporučujeme zvážit osobám náchylným k srdečním a dýchacím potížím kvůli značnému tepelnému zatížení organismu.

22. INFORMAČNÍ DOPIS:

dostanete zpravidla 2 - 3 týdny před odjezdem. Bude v něm upřesněný program, přesná místa a časy odjezdů a předpokládaných příjezdů, výzva k zaplacení zbytku ceny a rady na cestu (kapesné, co na cestu zabalit, očkování atd). Fotografie u zájezdů jsou jen ilustrační.

23. DĚTI:

do 16 let (u cyklistických zájezdů do 18 let) se mohou zúčastnit jen v doprovodu zákonného zástupce, do 18 let s písemným souhlasem zákonného zástupce. Slevu pro děti neposkytujeme, pokud není u jednotlivých zájezdů uvedeno jinak.

24. POVINNÉ POJIŠTĚNÍ CK:

má cestovní kancelář sjednané dle zákona č.159/99 Sb. u pojišťovny Uniqa v rozsahu 30% plánovaných tržeb. Oznámení pojistné události může zákazník učinit v případě krachu cestovní kanceláře na adrese, kterou najdete na internetové adrese www.nomad.cz/pojisteni.

25. ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTENÍ:

V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění od Allianz pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, ambulantního ošetření, léků a materiálu, hospitalizace, repatriace do ČR. Akutní zubní ošetření do výše 10 000 Kč, pojištění rizik související s terorismem do výše 1 500 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo a vysokohorská turistika nad 3000 m (do 5000 m). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/ podminky.pdf nebo na www.allianz.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty, raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Podpisem cestovní smlouvy klient souhlasí s Pojistnými podmínkami (PP, všeobecnými a zvláštními) Allianz pojišťovny a.s., se zjišťováním údajů o zdravotním stavu pojištěného v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z úrazového pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí a potvrzuje, že mu byly předány písemné informace pro zájemce o pojištění a podmínky (PP). Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:
• 25 Kč/os./den, či 490 Kč pro více jak 19 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Evropy,
• 45 Kč/os./den, či 950 Kč pro více jak 21 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Světa,
• 1110 Kč/os./pobyt na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč) do Světa.
Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1500 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

26. KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ:

si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU!
Ceny komplexního připojištění jsou uvedeny výše. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - poměrné trvalé následky úrazu do 400 000 Kč a smrt následkem úrazu do 200 000 Kč. Pojištění zavazadel - všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného do 20 000 Kč, na škodu na jedné věci a cennostech do 10 000 Kč, na zpoždění letu od 7. hodiny a zpoždění zavazadel od 7. hodiny do 5 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví do 2 000 000 Kč a do poloviční výše za škodu na věci (vždy se spoluúčastí 5 000 Kč). Doplňkové asistenční služby jako právní pomoc v zahraničí aj. Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč za 1110 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v PP a najdete je na www.allianz.cz , nebo www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf.

JAK S NÁMI CESTOVAT LEVNĚJI? - POUKÁZKA 7% ZA NOVÉHO ZÁKAZNÍKA !

Vy, kteří jste se již zúčastnili našich zájezdů, znáte jistě mnoho příznivců cestování. V rámci naší reklamní akce poskytneme každé soukromé osobě (zprostředkovateli) za každého touto osobou získaného nového cestovatele, který není v databance zákazníků CK, dobropis (poukázku) ve výši 7% ceny (do 30 000 Kč) první cesty tohoto zákazníka (počítáno jako slevy). Toto není možné u rodinných příslušníků navzájem. Pokud získáte nového zákazníka, zařiďte, aby uvedl Vaše jméno a adresu na rub své přihlášky k zájezdu (to je podmínkou získání dobropisu). Nárok na dobropis vzniká jen tehdy, pokud získaný zákazník cestu uskuteční. Námi udělený dobropis (poukázka), který Vám zašleme na konci roku, je nepřenosný, má platnost 2 roky a může být použit pro jakoukoliv nabídku naší CK. Aby Váš dobropis (poukázka) mohl být použit při zájezdu (= abyste s ním mohli zaplatit), pošlete prosím originál dobropisu (poukázky) společně s přihláškou. Pokud s námi cestujete poprvé, doplňte prosím údaje o osobě, která Vám cestovní kancelář Nomád doporučila.